سیاه دانه و قاعدگی گرداوری شد

سیاه دانه و قاعدگی

 
 اما آیا سیاه دانه می تواند دردهای ناشی از قاعدگی را درمان ببخشد؟


برخی از تحقیقات نشان دهنده ی آن است که مصرف سیاه دانه می تواند بر قاعدگی تأثیر داشته باشد 


برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید


سیاه دانه و قاعدگی